БЛАЗЕНЬ ЯВНИЙ І ПРИХОВАНИЙ: ДО ПРОБЛЕМИ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ (на прикладі зразків англійської літератури)

Галина Олексіївна Пастушук

Анотація


У статті підіймається проблема ідентифікації образу блазня в літературому тексті. Здійснено спробу уніфікувати художні властивості і функції блазня через його часопросторову маніфестацію. До побіжного аналізу залучені окремі тексти англійської літератури різних періодів, зокрема середньовічні сакральні драми, п’єси Джона Гейвуда і Вільяма Шексіра, романи Лоренса Стерна та Вільяма Теккерея. Запропоноване вирішення проблеми зводиться до межового, проміжного часопростору як основоположного ідентифікатора блазня та його модифікованих форм у літературі, а також до його функції актуалізатора рецептивного потенціалу твору.

Ключові слова


блазень; ідентифікація; ідентичність; часопростір

Повний текст:

PDF

Посилання


Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие / Т.А. Апинян. – СПб. : Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2003. – 400 с.

Бахтин М. М. Функция плута, шута, дурака в романе (Формы времени и хронотопа в романе) / Михаил Михаилович Бахтин //

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования различных лет. – М. : Худож. лит., 1975. – C. 308–391.

Вахрушев В. Теккерей, Вільям Мейкпіс / В. Вахрушев // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : У 2 т. – Т. 2 / [За

ред. Н. Михальської та Б. Щавурського]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. – С. 595–601.

Голозубов А. В. Теология смеха как феномен западной культуры : [монография] / Александр Вячеславович Голозубов. –

Харьков : ТО «Эксклюзив», 2009. – 468 с.

Мороз А. Концепт «блазень» у російській, англійській, і французькій культурно-мовних традиціях (на матеріалі романів

Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови», Дж. Ґолсуорсі «Сага про Форсайтів» і О. Дюма «Графиня де Монсоро» : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Андрій Анатолійович Мороз. –

Донецьк, 2010. – 20 с.

Торкут Н. Проблеми ґенези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та

«література факту») / Наталія Миколаївна Торкут. – Запоріжжя, 2000. – 406 с.

Barthes R. Am Nullpunkt der Literatur. Essay / Roland Barthes // Franz V. Helmut Scheffel. – Frankfurt, 1981. – S. 43–49.

Busby O. M. Studies in the Development of the Fool in the Elizabethan Drama / Olive Mary Busby. – Humphrey Milford Oxford

University Press, 1923. – 87 p.

The Complete Works of William Shakespeare / William Shakespeare. – Kent : Wordsworth Editions, 1999. – 1263 p.

Culwell M. Lori. The Role of Clown in Shakespeare’s Theatre. [Електронний ресурс] / M. Lori Culwell. – Режим доступу :

http://ws.bowiestate.edu/archives/files/index.html.

Davidson C. Illustrations of the Stage and Acting in England to 1580 / Clifford Davidson // EDAM Monograph Series, 16. – Kalamazoo,

Michigan : Medieval Institute Publications, 1991. – 186 p.

Dougles W. H. Rhetorical Subversion in Early English Drama [Електронний ресурс] / W. H. Dougles. – New-York : Peter Lang

Publishers, Inc., 2004. – 152 p. – Режим доступу : http://books.google.com.ua.

The Dramatic Writings of John Heywood, Comprising The pardoner and the friar – The four P. P. – John the husband, Tyb his wife, and

Sir John the priest – Play of the weather – Play of love – Dialogue concerning witty and witless – Note-book and word-list

[Електронний ресурс] / [Edited by John S. Farmer]. – Toronto : University of Toronto, 1905. – 280 p. – Режим доступу :

http://ia600307.us.archive.org/29/items/dramaticwritings00heywuoft/dramaticwritings00heywuoft_djvu.txt.

Eckhardt E. Die Lustige Person Im Älteren Englischen Drama (Bis 1642) / Eduard Eckhardt. – Berlin : Mayer&Muller, 1902. – 478 s.

Everyman with Comments // The Oxford Anthology of English Literature. – Volume I / [General editors : Frank Kedmore (University

College, London) and John Hollander (Hunter College, City University of New York)]. – Oxford : Oxford University Press, 1973.

The Oxford History of English Literature : in XV Vols / [General editors John Buxton, Norman Davis, Bonamy, and F. P. Wilson]. –

Oxford : Oxford Clarendon Press, 1986. – Volume V : Wilson, F.P. English Drama 1485–1585 / [ed. by G.K. Hunter]. – Oxford :

Oxford Clarendon Press, 1983. – 244 p.

Southworth J. Fools and Jesters at the English Court / John Southworth. Stroud : Sutton Publishing Limited, 2003. – 278 p.

Sterne L. Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman [Електронний ресурс] / Laurence Sterne. – Режим доступу :

http://books.google.com.

Thackeray W. Vanity Fair [Електронний ресурс] / William Makepeace Thackeray. – Режим доступу : http://www.bartleby.com/306/16.html.