Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

ISSN 2310-9815 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук (Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 277, № 265 (2016)

Зміст

Статті

ОБРАЗНА СИМВОЛІКА МАЙДАННОЇ ЛІРИКИ PDF
Г. М. Горішна
ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕМАНТИКИ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) PDF
М. С. Довіна
КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ В’ЯЗНІВ ГУЛАГУ (на матеріалі тюремної лірики Василя Стуса, Яна Заґраднічека та Віктора Бокова) PDF
О. І. Жук
ІРРЕАЛЬНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЯ ХРОНОТОПУ ХИМЕРНОГО РОМАНУ PDF
О. В. Журавська
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АПОКАЛІПТИЧНИХ ВІЗІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ PDF
М. В. Кірячок
СЛОВ’ЯНСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КАРЕЛА ЗАПА PDF
С. С. Кость
AETERNUM – MOMENTUM – KAIROS: ТЕМПОРАЛЬНІ АСПЕКТИ МІФОПОЕТИКИ У ЗБІРЦІ АЛЕСЯ РЯЗАНОВА «ГЛІНА. КАМЕНЬ. ЖАЛЕЗА» PDF
Л. Б. Лавринович
МІСЦЕ ТВОРЧОСТІ І. АННЕНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРІ СРІБНОГО СТОЛІТТЯ В ОЦІНЦІ Г. АДАМОВИЧА PDF (Русский)
Ли Ялинь
ЗАСОБИ САКРАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ БАТЬКІВЩИНИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. PDF
І. С. Накашидзе
ФОЛЬКЛОРИЗМ ДРАМАТУРГІЇ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО PDF
Г. В. Немченко
«ЗАРОБІТЧАНСЬКА ПРОЗА» О. ДРАЧКОВСЬКОЇ PDF
О. В. Оздемір
МЕНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР В ІНТЕГРАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ Ап. ГРИГОРЬЄВА PDF (Русский)
Н. М. Раковская
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ХРОНОТОПУ В ПОСТМОДЕРНІЙ ПОЕЗІЇ PDF
О. А. Росінська
ОБРАЗ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ САТИРИЧНО-ГУМОРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII ст. ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ «НИЗОВІЙ» ЛІТЕРАТУРІ PDF
О. В. Сидоренко
КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ МИКОЛИ ЄВШАНА ТА МИКОЛИ ГУМІЛЬОВА: АКСІОЛОГІЧННИЙ АСПЕКТ PDF
Н. В. Сподарець
РИТОРИЧНІ СТРАТЕГІЇ ПОЛЕМІКИ У ТРАКТАТІ МИТРОПОЛИТА ВЕЛЯМИНА РУТСЬКОГО «EXAMEN OBRONY, TO IEST ODPIS NA SCRIPT, OBORONA WERIFICATIJ NAZWANY, W KTÓRYM SIĘ ZGROMADZENIE WILENSKIE ZEJŚCIA DUCHA IUSTIFICUIE, ŻE NIE POPADŁO W «SOWITĄ WINĘ», SOBIE ZADANĄ» PDF
Р. Ф. Ткачук
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВАРІАНТ СИМВОЛІЗМУ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ PDF
І. М. Цуркан
ГЕНЕЗИС «ТИХОЇ ЛІРИКИ» (1960–1980 рр. ХХ. ст.) В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (УКРАЇНА, РОСІЯ, БОЛГАРІЯ) PDF
О. В. Шарагіна
ЗБІРКА НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ «КАЗКИ»: ТВОРЧА ҐЕНЕЗА, ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ, СЕМАНТИКА ТА ПОЕТИКА PDF
А. І. Швець
ТИПОЛОГІЯ МОТИВУ СОЦІАЛЬНОЇ СТИГМАТИЗАЦІЇ В ПОВІСТІ «НАЙМИЧКА» Т. ШЕВЧЕНКА ТА РОМАНІ «RUTH» Е. ҐАСКЕЛЛ PDF
Д. Ч. Чик
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ В ЛІРИЦІ АНДРІЯ ШИРЯЄВА PDF (Русский)
С. А. Фокина